Hjartdal 1814 – Valgkirke

HHL har sendt dette brevet til kirkevergen og saken ser ut til å ordne seg :

Til Kirkeverge i Hjartdal
.
Bjørnstad,

3692 Sauland

VEDR. VALGKIRKE I FORB. MED 1814 JUBILEET.

Vi er blitt kjent med at Riksantikvaren og Riksarkivaren har tilbudt alle kirker i landet, hvor det ble foretatt valg på utsendinger til Eidsvoll i 1814, et fint skilt som dokumenterer hendingen. Hjartdal kirke var en slik kirke.  18.mars i 1814, valgte Hjartdal prestegjeld «tvende Valgmænd», som skulle møte på Fossum ved Skien for å velge utsendinger som skulle representere Bratsberg Amt på Eidsvoll. Dokumentet er bevart med underskrifter og signet.

Vi synes det ville være fint om Hjartdal også kunne få et skilt og ber om at kirkevergen ordner med dette. Skiltet kan settes opp i forbindelse med en gudstjeneste og en markering av jubileet i løpet av dette året.

Historielaget har naturlig nok stor interesse i saken, derfor denne henvendelsen.

Hjartdal 21.febr. 2014

for laget
Torgunn Opsal (sekr.)

Kopi: Hjartdal sokneråd
v/Harald Løkslid

Kulturminneplan

Under ser ein brevet som styret sende før kommunestyret skulle drøfte kulturminneplan for Hjartdal kommune.
Kommunen såg seg diverre ikkje i stand til å løyve beløpet.

 

Sauland 31/1-2014

Til Hjartdal kommune
v/ Rådmannen.

Vi viser til oppslag i Telen 21.januar om brev frå Telemark fylkeskommune, der 14 kommunar- m.a. Hjartdal – blir oppfordra til å søke Riksarkivaren om 100 000 kr som ledd i arbeid med kulturminneplan for kommunen.

Vern av kulturminner er ei  av hovudoppgavene for Hjartdal historielag. Vi  arbeider med det på fleire måtar: Rydding av gamle ferdselsvegar, registrering av gamle buplassar ( eit prosjekt starta opp i 2013 ), og vedtak om å stifte eit fond for kulturvern i kommunen. Fondet blir ein realitet våren 2014.

Mange kulturminner står i dag i fare for å bli borte.  Gamle  vegar og spor etter tidlegare  buplassar veks til med skog og annan vegetasjon.  I tillegg kan store maskiner i skogbruk og annan anleggsdrift  gjere stor skade både på nyare og eldre kulturminner.

Historielaget ser det derfor som viktig at kommunen  søker om summen på 100 000 kr frå Riksantikvaren, og dermed startar arbeidet med  kulturminneplan. Riksantikvaren har eit mål om kulturminneplan i alle kommunar, og det er godt tenkeleg at det kan bli eit krav i framtida. Dersom Hjartdal nå går mot å søke, mistar kommunen ein slik startkapital, og må i så fall starte arbeidet frå grunnen av.

Vi er kjent med at Rådmannen og fleirtalet i formannskapet gjekk mot å sende  ein slik søknad, og dermed også mot å starte utarbeiding av kulturminneplan. Vi håpar likevel at kommunestyret gjer eit anna vedtak. Hjartdal historielag ynskjer i så fall å vere ein aktiv samarbeidspartnar.

Med helsing Hjartdal historielag

Torkel Hytta (formann)                                                  Torgunn Opsal (sekretær)

Kopi: Gruppeleiarane i  Arbeiderpartiet,Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.

Ordførar Sven Tore Løkslid.

 

Nye nettsider!

Nettsidene til Hjartdal historielag har vært lenge oppe og gått, men bare med nødvendige oppdateringer, og lite utvikling i design.Teknologien som blei nytta da sidene først kom på nett, er nå utdatert, og det har vært nødvendig å finne ut av nye og moderne måter å gjøre ting på. Diverse nye resultat viser seg på hjartdalhistorielag.no etterhvert.

Det blir også lettere for interesserte medlemmer å bidra med innhold på sidene

Nyheter og aktuelt blir heretter å finne som blogginnlegg.

Gjesteboka er helt ny og kan brukes til kommentarer, forslag, hilsener osv.

Historien til Hjartdal, Tuddal og Sauland i Telemark