Årsmøte Hjartdal historielag 2018

Løvheim onsdag 7. mars 2018 kl. 18.30

Saksliste:

1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleiar og referent
4. Årsmelding 2017
5. Rekneskap 2017
6. Budsjett 2018
7. Valg
8. Avslutning
Pause med bevertning
Etter pause vil det bli foredrag av Bergit Telnes.
Tema: Bondeopprøret i Hjartdal.
Årsmelding 2017   Regnskap 2017   Budsjettforslag 2018