Sakspapir til årsmøtet 2020: (Sidene er under omarbeiding. Sjå elles Facebooksidene)

ÅRSMØTE I
HJARTDAL HISTORIELAG

Menighetshuset i Sauland
tysdag 25. februar 2020 kl 18.30

Saksliste: 

1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleiar og referent
4. Årsmelding 2019
5. Rekneskap 2019
6. Budsjett 2020
7. Forslag til endring av vedtektene
8. Valg
9. Avslutning
Pause med bevertning
Etter pause vil det bli foredrag av Trond Aasland.
Tema: ”Nasjonsbyggaren i fotografi” pioneren Anders B Wilse .

Regnskap 2019

Budsjett 2020

Årsmelding 2019

Styret sitt forslag til endring av vedtektene

Gjeldande vedtekter